Εφοδιαστική Αλυσίδα

Στη ΜΕΓΑ επίκεντρο της στρατηγικής μας και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας αποτελούσε πάντα η άριστη ποιότητα και η μέγιστη δυνατή προϊοντική ασφάλεια. Για να εξασφαλίσουμε το στόχο της μέγιστης δυνατής προϊοντικής ασφάλειας παρακολουθούμε αναλυτικά τα βήματα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας.

Παρακάτω φαίνεται μια σχηματική απεικόνιση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.