Κώδικας Δεοντολογίας

Στη ΜΕΓΑ δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις δραστηριότητες μας με ήθος και ευθύνη προς όφελος της εταιρείας, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Οι απαιτήσεις της αγοράς, των εταίρων, των καταναλωτών, των ΜΚΟ, των ρυθμιστικών αρχών, καθώς επίσης και του κοινού καθίστανται ολοένα και πιο αυστηρές, όπως επίσης και οι απαιτήσεις για διαφάνεια στην επιμέλεια της αλυσίδας εφοδιασμού, την τεκμηρίωση και την παρακολούθηση. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και την καθημερινή δέσμευση και προσπάθεια όλων των ενδιαφερόμενων μερών, θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε από κοινού τις εξελισσόμενες απαιτήσεις και να παρέχουμε προϊόντα για τα οποία θα μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι, με σκοπό να ανταποκριθούμε ή να υπερβούμε τις προσδοκίες των πελατών και των καταναλωτών μας.

Πιο συγκεκριμένα ο Κώδικας Δεοντολογίας  αποτυπώνει τις κοινές αρχές ορθής πρακτικής και ηθικής που καθοδηγούν τη ΜΕΓΑ.

Οι σημαντικότερες ενότητες του Κώδικα Δεοντολογίας της ΜΕΓΑ, που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι οι ακόλουθες:

1.Οι αρχές μας για την απασχόληση

Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η ΜΕΓΑ και οι συνεργάτες της υποστηρίζουν και σέβονται την προστασία και την τήρηση των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα.

Ελευθερία επιλογής εργασίας

Η ΜΕΓΑ και οι συνεργάτες της απαγορεύουν οποιαδήποτε μορφή καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.

Εξάλειψη της παιδικής εργασίας

Η ΜΕΓΑ και οι συνεργάτες της υπερασπίζονται την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας. Απαγορεύεται αυστηρά η παιδική εργασία και οι συνεργάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), αλλά και τις διεθνείς και εθνικές συμβάσεις.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ΜΕΓΑ και συνεργάτες της είναι αφοσιωμένοι στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Γι’ αυτό αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χειρίζονται υπεύθυνα και σύννομα τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων τους.

Η ΜΕΓΑ και οι συνεργάτες της δεν συλλέγουν, αποκτούν πρόσβαση, διατηρούν ή αποκαλύπτουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, εκτός αν απαιτούνται για σχετικούς και νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς.

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο.

Τέλος, γνωστοποιούμε στους εργαζομένους μας τις αυστηρές πολιτικές μας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

 

2. Οι επιχειρηματικές μας σχέσεις

Απαρέγκλιτη τήρηση της νομιμότητας

Η ΜΕΓΑ και οι συνεργάτες της οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων.

Οι Συνεργάτες της ΜΕΓΑ πρέπει να ασκούν τις δραστηριότητές τους με επαγγελματικό και ανεξάρτητο τρόπο ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στους ισχύοντες διεθνείς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς, ενώ θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι οι απαιτήσεις της ΜΕΓΑ ενδέχεται μερικές φορές να υπερβούν τους παραπάνω κανονισμούς. Οι Συνεργάτες θα πρέπει το λιγότερο να ενεργούν με ακεραιότητα, ειλικρίνεια και δικαιοσύνη σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής τους.

Θεμιτός και δίκαιος ανταγωνισμός

Η ΜΕΓΑ και οι συνεργάτες της σέβονται και διασφαλίζουν τον θεμιτό ανταγωνισμό. Οι Συνεργάτες και όλα τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της πρέπει να συμμορφώνονται με την εθνική και υπερεθνική αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και τους νόμους περί ανταγωνισμού.

Ακρίβεια βιβλίων και αρχείων και συμμόρφωση με φορολογία

Η τήρηση ακριβών βιβλίων και αρχείων, καθώς και η αληθινή δήλωσή τους για όλους τους απαιτούμενους φόρους και δασμούς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας μιας νόμιμης και διαφανούς επιχειρηματικής δραστηριότητας με βιώσιμο τρόπο. Για τη ΜΕΓΑ, αυτή η αρχή αποτελεί αδιαμφισβήτητη δέσμευση, ενώ αναμένει από τους δικούς της Συνεργάτες να ενεργούν με τον υψηλότερο βαθμό επιμέλειας ως προς την ακρίβεια βιβλίων και αρχείων και τη συμμόρφωση με τους νόμους και την απαιτούμενη φορολογία.

 

3. Η ευθύνη μας για το περιβάλλον

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η ΜΕΓΑ εργάζεται συνεχώς για να βελτιώσει το προφίλ αειφορίας του οργανισμού και των προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την ανάπτυξη της αποδοτικότητας των πόρων και των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων ΜΕΓΑ κατά τη διάρκεια των κύκλων ζωής τους. Αυτό με τη σειρά του απαιτεί πληροφορίες, δέσμευση και διαφάνεια από την πλευρά των προμηθευτών. Οι Συνεργάτες πρέπει, το λιγότερο, να συμμορφώνονται με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και τα βιομηχανικά πρότυπα και να είναι σε θέση να αποδείξουν τη συμμόρφωση αυτή κατόπιν αιτήματος.

Η ΜΕΓΑ είναι διαρκώς εστιασμένη στην τρέχουσα περιβαλλοντική κατάσταση και τις μελλοντικές βελτιώσεις που απαιτούνται για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και των δραστηριοτήτων της. Οι Συνεργάτες της εταιρείας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να επιδείξουν τη δέσμευσή τους και την ικανότητά τους να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία.

H MEΓΑ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ένα τεκμηριωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατά προτίμηση σε επίπεδα ειδικά για την τρέχουσα πιστοποίηση ISO 14001, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον:

  • Πολιτικής για το περιβάλλον και / ή την αειφορία.
  • Τεκμηριωμένης έρευνας σχετικά με τις τρέχουσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων και των προτεραιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για το σχεδιασμό δράσεων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφαρμόζοντας όλες τις νομικές απαιτήσεις.
  • Καθορισμένων και τεκμηριωμένων ευθυνών και διαθέσιμων πόρων.
  • Καθορισμό στόχων και δράσεων για συνεχή Βελτίωση.
  • Τακτικής επισκόπησης διαχείρισης του ΣΠΔ και της αποτελεσματικότητάς του.

 

4. Η ευθύνη μας για την ασφάλεια των προϊόντων

Ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων

Η ΜΕΓΑ και οι συνεργάτες της δεσμεύονται για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ασφάλειας. Η ασφάλεια των προϊόντων ορίζεται ως ασφάλεια για τους πελάτες, τους καταναλωτές και όλους όσους έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα της ΜΕΓΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο: https://megadis.gr/piotita-asfalia-kenotomia/product-quality/

Δοκιμές

Το προσωπικό που εκτελεί δοκιμές στις πρώτες ύλες / τις συνιστώσες και / ή τα εμπορεύματα πρέπει να έχει επαρκή γνώση χρησιμοποιώντας μεθόδους δοκιμής. Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι δοκιμής πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένες, επικυρωμένες, τεκμηριωμένες και κατά προτίμηση σε συμμόρφωση με αναγνωρισμένο πρότυπο για τον συγκεκριμένο κλάδο. Όλα τα όργανα μετρήσεων πρέπει να είναι βαθμονόμησης και ελέγχου σύμφωνα με τη χρήση συστήματος μετρολογίας.

 

5. Συμμόρφωση με τις Αρχές

Υποχρέωση αναφοράς

Ο Συνεργάτης πρέπει να αναφέρει στους εκπροσώπους της ΜΕΓΑ τυχόν υποψίες για ουσιώδη παραβίαση των υποχρεώσεων οποιουδήποτε σε σχέση με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης από τους Συνεργάτες της ΜΕΓΑ.

 

6. Ηθικά ακέραιη συμπεριφορά και πως υποστηρίζεται

Η ΜΕΓΑ οφείλει να γνωστοποιεί στους συνεργάτες τον παρόντα κώδικα. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να γνωστοποιούν τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας σε τρίτους εμπλεκόμενους συνεργάτες για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων έναντι της ΜΕΓΑ, να λαμβάνουν τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας υπ’ όψιν κατά την επιλογή των εν λόγω τρίτων και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των εν λόγω τρίτων με τον Κώδικα Δεοντολογίας.