Στόχοι Βιωσιμότητας ΜΕΓΑ

H ΜΕΓΑ εντάσσει στη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης το Πρόγραμμα Act Green. Ένα πρόγραμμα με αυστηρά καθορισμένη στοχοθεσία που έχει ξεκινήσει ήδη και θα ολοκληρωθεί σε τρεις χρονολογίες – σταθμούς (2023 – 2030 – 2050), υλοποιώντας έμπρακτα τις δεσμεύσεις της εταιρίας για τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

 

Δεσμεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης:

  • H ΜΕΓΑ αναγνωρίζοντας τη σημασία της «Ατζέντας 2030» και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, έχει εντάξει στην μακροπρόθεσμη στρατηγική πλήρως εναρμονισμένους στόχους βιωσιμότητας (https://sdgs.un.org/goals)
  • Η ΜΕΓΑ υποστηρίζει τις 10 αρχές του Σύμφωνου “Global Compact” του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς (https://www.unglobalcompact.org/)
  • Η ΜΕΓΑ έχει υιοθετήσει τις παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές συγγραφής απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης «GRI» (https://www.globalreporting.org/standards)
  • Η ΜΕΓΑ είναι πρεσβευτής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, ο οποίος αποτελεί ένα δομημένο σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. (https://greekcode.sustainablegreece2020.com)